Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2018 με πρωτοβουλία του καθηγητή Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης Ναπολέοντα Μαραβέγια. Αποτελεί Εργαστήριο του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί μετεξέλιξη της άτυπης Ερευνητικής Μονάδας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομία (ΕΜΕΠΟ).

Το Εργαστήριο σκοπεύει στη μελέτη και έρευνα θεμάτων που συνδέονται με ευρύτερα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, διακυβέρνησης και ανάπτυξης. Ειδικότερα ασχολείται με:

 • Την ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Τη συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα ερευνών.
 • Την ενίσχυση μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέμα ανήκει στα αντικείμενα μελέτης του Εργαστηρίου, μέσω της δυνατότητας παροχής χρήσης βιβλιογραφικού υλικού, με οικονομική υποστήριξη και χορήγηση υποτροφιών.
 • Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου αποτελούν, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

 • Ευρωπαϊκή και διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπισή της.
 • Οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όμορες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης και η συμβολή της στην αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής) που επιδρούν στο σύνολο της οικονομίας και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής άμεσου αποτελέσματος (π.χ. μεταβολές επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας) ή παρεμβάσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των οποίων οι επιπτώσεις εκδηλώνονται με υστέρηση χρόνου (π.χ. διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις).
 • Η διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής στη βάση της διευρυμένης συμμετοχής δρώντων (πέραν του κράτους).

Τα όργανα διοίκησης του Εργαστηρίου αποτελούν ο Διευθυντής του (Καθηγητής Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης Ναπολέων Μαραβέγιας) με τον αναπληρωτή Διευθυντή (Λέκτορα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας, Δημήτρη Κατσίκα), μέλη ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:

 1. Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
 2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
 3. Πανεπιστημιακούς υποτρόφους.
 4. Ερευνητές, δόκιμους ερευνητές και λοιπό προσωπικό που ορίζεται κατά το άρθρο 6 του παρόντος καθώς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.