1ο Σεμινάριο (Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2019)

2ο Σεμινάριο (Αθήνα, 23 Μαίου 2020)