Η ανάδειξη μιας πλουραλιστικής άποψης για τη σημερινή πορεία της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η προβολή της ΕΕ ως πρότυπου ειρηνικής περιφερειακής ολοκλήρωσης, με αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή στη νέα παγκόσμια τάξη της παγκοσμιοποίησης.

Προετοιμασία των εκπαιδευτικών ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των μαθητών προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο που θα τους επιτρέψει σταδιακά να ενταχθούν οι μαθητές αυτοί σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία

Εισαγωγή των ΤΠΕ και άλλων καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων, όπως σύγχρονες και ασύγχρονες τεχνικές μάθησης, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Δημιουργία επιστημονικού διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.