Το πρόγραμμα «Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα» είναι μια συστηματική, συνεκτική και διεπιστημονική προσπάθεια επιμόρφωσης των καθηγητών που διδάσκουν σε δομές με παιδιά προσφύγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σταδιακή ένταξη των μαθητών-προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, καθώς η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωσή τους.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση των καθηγητών των μαθητών-προσφύγων, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παιδαγωγικά πρότυπα, κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες για τη σχολική επίδοση των μαθητών, ειδικές διαδικασίες για την προώθησή τους σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση του έργου θα επικεντρωθεί στην οργάνωση 8 σεμιναρίων στα οποία θα λάβουν μέρος καθηγητές μέσης εκπαίδευσης των σχολείων που φοιτούν μαθητές-πρόσφυγες. Τέσσερα από τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, δύο θα οργανωθούν στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα και δύο θα πραγματοποιηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Λέσβο και τη Σάμο.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει ένα καινοτόμο, ανοικτό και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα βασίζεται σε συγκεκριμένα εγχειρίδια και θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τόσο το περιεχόμενο όσο και το ρυθμό διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών που έχουν στις τάξεις τους. Αντίτυπα αυτού του διδακτικού υλικού θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια.

Τέλος, τα σεμινάρια θα προωθήσουν τις ΤΠΕ και τις καινοτόμες μεθόδους μάθησης, (σύγχρονες και ασύγχρονες τεχνικές μάθησης κτλ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.