Βοηθητικό Υλικό

0
Σε αυτήν την ενότητα, παρατίθεται βοηθητικό υλικό για τους συμμετέχοντες του πρώτου Σεμιναρίου για περαιτέρω εμβάθυνση και κατανόηση της προώθησης της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Βασικές Πληροφορίες για...

Educational Tools

0
This section provides supporting material for the participants in the first Seminar to further deepen and understand the promotion of effective European integration of refugees into secondary education structures. European Union Basic information about the EU EU...

Sirius 2.0 – Policy Network on Migrant Education

0
SIRIUS 2.0 capitalises the work SIRIUS has been carrying on migrant education since 2012 when the 3-year Life Long Learning funded project SIRIUS was kicked-off. Summary of the Project SIRIUS 2.0 capitalises the work SIRIUS...

4th Seminar – Official Program

0
Here you can find the Program of the 4rth Seminar, which will be held on the 26th of September 2020 through the online platform "Zoom Professional" PROGRAM 4rth EUROPEAN TRAINING SEMINAR "Promoting effective European integration of refugees...

5th Workshop (November 21, 2020)

0
On 21 November 2020 at 10.00 am, the 5th European Training Seminar will be held by the Research Center for Economic Policy, Governance and Development in the framework of the training program entitled "Promoting...

Urgent! Postponement of the 5th Seminar

0
Due to the emergency measures announced by the government to deal with the exponential increase of coronary cases, we would like to inform you that our 5th Seminar will be postponed and transferred to...